بازدید مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذائی سازمان دامپزشکی کشور از استان مازندران

بازدید مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذائی سازمان دامپزشکی کشور از استان مازندران

دکتر برومندفر مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی سازمان دامپزشکی کشور با حضور در مازندران از نحوه اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در نوروز 1400 بازدید کرد.