پایان عملیات اجرایی فاز دوم برنامه ملی مراقبت بیماری های ویروسی در ماهیان سردآبی مازندران

پایان عملیات اجرایی فاز دوم برنامه ملی مراقبت بیماری های ویروسی در ماهیان سردآبی مازندران

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی مازندران از اجرای موفقیت آمیز عملیات اجرایی فاز دوم برنامه ملی مراقبت بیماری های ویروسی در ماهیان سردآبی مازندران خبر داد.