فرم تعهد مسئول فنی بهداشتی واحد

اینجانب ................................................. فرزند ......... به شماره شناسنامه ...... صادره از ............. متولد ................ به شماره ملی .................دارای کدپستی .................................. به نشانی ......................................................................... فارغ التحصیل رشته دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ................................. و شماره نظام دامپزشکی ............. متعهد می گردم:

1) کلیه ضوابط و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان نماینده سازمان و مسئول فنی بهداشتی (دامپزشکی) در واحد/شرکت..... واقع در استان مازندران،شهرستان....روستای......به مورد اجرا گذاشته و در مقابل بروز هرگونه اشکال جوابگو بوده و گزارش کار خود را بطور مستمر به اداره کل دامپزشکی مازندران ارائه نمایم و در صورت قصور، سازمان دامپزشکی می تواند ضمن لغو مجوز اینجانب برابر مقررات اقدام لازم را انجام دهد.                                                                                             

2) در صورت انصراف از ادامه کار مراتب را حداقل دو ماه قبل به واحد و اداره کل دامپزشکی استان بصورت کتبی اطلاع دهم و تا زمانیکه مسئولیت بهداشتی واحد فوق الذکر به عهده اینجانب است به انجام وظایف مطابق موازین و دستورالعمل ها ادامه دهم.                                                                                                                                

3) در حال حاضر و تا زمان اشتغال در این واحد به عنوان مسئول فنی بهداشتی در هیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی اشتغال به خدمت رسمی، پیمانی و قراردادی نداشته و همچنین عضو هیئت علمی تمام وقت هیچ یک از دانشگاهها و موسسات آموزشی دولتی، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی و..... نباشم و پروانه درمانگاه، داروخانه، مرکز مایه کوبی یاامور درمانی و یا مسئولیت فنی امور دارویی را نداشته باشم.                                                                                                                            

4) در حال حاضر و تا زمان اشتغال در این واحد به عنوان مسئول فنی بهداشتی، دانشجوی دوره دکتری تخصصی،  Ph.D  نبوده و نباشم.                                                                                                                                         

5) مسئولیت امور بهداشتی کشتارگاه ها، کارخانه های خوراک دام و طیور و مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی را نداشته و از سازمان دامپزشکی کشور در داخل استان و سایر استان ها مجوزی را اخذ ننموده ام و در صورتی که خلاف موارد فوق ثابت گردد ضمن لغو تمامی پروانه های صادره تا سه سال حق دریافت هرگونه پروانه و یا مجوز اشتغال از سازمان دامپزشکی کشور را از خود سلب می نمایم و سازمان دامپزشکی کشور مجاز می باشد پرونده تخلف اینجانب را جهت اقدام قانونی به سازمان دامپزشکی ارجاع نماید.                                                                                                                                                    

6) در صورت اتمام تاریخ پروانه بهداشتی اینجانب و همچنین پایان تاریخ پروانه بهداشتی واحد تحت نظارت خود ، نسبت به پیگیری تمدید پروانه خود و پروانه واحد اقدام نمایم . (واحدهایی که فاقد پروانه بهداشتی بهره‌برداری معتبر بوده و یا فاقد مسئول فنی بهداشتی مستقل می‌باشند واجد شرایط تفویض اختیار نمی‌باشند.)

 

7) گواهی حمل بهداشتی را منحصراً براساس فرمت گواهی حمل بهداشتی الکترونیکی سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور صادر نمایم.

8) کلیه مطالب و اطلاعات را به صورت کامل در گواهی‌های حمل بهداشتی درج کرده و نام و نام‌خانوادگی، مهر، امضاء و شماره نظام دامپزشکی خود را به صورت خوانا بنویسم.

9) از وصول محموله در واحدهای مجاز مقصد از طریق ثبت در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی در وب سایت www.e.ivo.ir  اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم ثبت اعلام وصول محموله در مقصد از تحویل کالا به خودرو و یا شرکت خودداری ورزم.

1-9) پس از تحویل محموله به اداره دامپزشکی شهرستان مقصد مراجعه نموده و اعلام وصول محموله در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی را دریافت نمایم.

2-9) قبل از دادن مجوز جدید به خودرو از وصول محموله قبلی از طریق ورود به سامانه و کنترل آن در آمار خودرو با استفاده از کد رهگیری آن اطمینان حاصل نموده  در صورت عدم تحویل از صدور گواهی حمل بهداشتی جدید خود داری نمایم.

10) از افشای نام ورود و کلمه عبور سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی به افراد غیر خودداری نمایم در صورت سهل‌انگاری ، سازمان دامپزشکی میتواند ضمن حذف نام کاربری اینجانب ، برابر مقررات اقدام لازم را انجام دهد.

11) مهر مسئولین فنی بهداشتی باید حاوی اطلاعات زیر باشد. (نام دکتر دامپزشک، شماره سازمان نظام دامپزشکی) مسئول بهداشتی واحد لازم است دارای پروانه مسئول بهداشتی معتبر از اداره‌کل دامپزشکی استان ذیربط باشد.

12) نظارت نمایم تا هر محموله ، با خودروی ویژه همان محموله حمل گردد.

13) گواهی حمل بهداشتی را بر خلاف ضوابط و مقررات دستورالعمل ابلاغی صادر ننمایم در غیر اینصورت سازمان میتواند username  و password  اینجانب را ابطال کرده و همچنین مراتب تخلف را به سازمان نظام دامپزشکی جهت برخورد قانونی منعکس کند.

14) واحدهایی که فاقد پروانه بهداشتی بهره‌برداری معتبر بوده و یا فاقد مسئول فنی بهداشتی مستقل می‌باشند واجد شرایط تفویض اختیار نمی‌باشند.

15) این تفویض اختیار داخل کشوری بوده و شامل محموله‌های صادراتی نمی‌گردد.

16) گواهی حمل بهداشتی منحصراً در یک برگ چاپ شده و و بصورت تایپ شده پرینت و مهر و امضا گردد.

 17) هر ده روز یک بار با مراجعه به اداره دامپزشکی شهرستان نسبت به تسویه مالی ناشی از صدور گواهی های حمل بهداشتی اقدام نمایم در غیر این صورت نسبت به حذف کد کاربری اینجانب اقدام خواهد شد.

 

لینک کوتاه