تاریخ انتصاب

8 بهمن 1401

دکتر حمزه آقاپور کاظمی
 • دکتر حمزه آقاپور کاظمی
 • سمت : سرپرست دامپزشکی مازندران
 • تاریخ انتصاب : 8 بهمن 1401
 • تاریخ اتمام ماموریت : تا کنون ادامه دارد
 • مدت تقریبی ریاست : تا کنون ادامه دارد
تاریخ انتصاب

30 بهمن 1399

دکتر محمد حسن گلپایگانی
 • دکتر محمد حسن گلپایگانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : 30 بهمن 1399
 • تاریخ اتمام ماموریت : 8 بهمن 1401
 • مدت تقریبی ریاست : 2سال
تاریخ انتصاب

مرداد ماه سال 1393

 دکتر سید حسین رضوانی
 • دکتر سید حسین رضوانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : مرداد ماه سال 1393
 • تاریخ اتمام ماموریت : 30 بهمن ماه سال 1399
 • مدت تقریبی ریاست : 6 سال
تاریخ انتصاب

تیر ماه سال 1385

 دکتر مجید مختاری سنگ چشمه
 • دکتر مجید مختاری سنگ چشمه
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : تیر ماه سال 1385
 • تاریخ اتمام ماموریت : مرداد ماه سال 1393
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

آبان ماه سال 1382

 دکتر سید حسین رضوانی
 • دکتر سید حسین رضوانی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : آبان ماه سال 1382
 • تاریخ اتمام ماموریت : تیر ماه سال 1385
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

آبان سال 1379

دکتر حسین فقیه عبدالهی
 • دکتر حسین فقیه عبدالهی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : آبان سال 1379
 • تاریخ اتمام ماموریت : آبان ماه سال 1382
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

فروردین سال 1371

 دکتر موسی تقوی
 • دکتر موسی تقوی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : فروردین سال 1371
 • تاریخ اتمام ماموریت : دیماه سال 1379
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

دیماه سال 1367

دکتر عبدالحمید اخوان
 • دکتر عبدالحمید اخوان
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : دیماه سال 1367
 • تاریخ اتمام ماموریت : فروردین ماه سال 1371
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

اسفند ماه سال 1364

 دکتر ذکائی
 • دکتر ذکائی
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : اسفند ماه سال 1364
 • تاریخ اتمام ماموریت : دیماه سال 1367
 • مدت تقریبی ریاست : 3 سال
تاریخ انتصاب

مهرماه سال 1357

 دکتر رجبعلی رستگار
 • دکتر رجبعلی رستگار
 • سمت : مدیر کل دامپزشکی استان مازندران
 • تاریخ انتصاب : مهرماه سال 1357
 • تاریخ اتمام ماموریت : اسفندماه سال 1364
 • مدت تقریبی ریاست : 7سال
لینک کوتاه